Quick Search:       Advanced Search
 

Volume 56,Issue 4,2019 Table of ContentsDownload Contents

   
Other Issues:  
  

Insights and Perspectives

Arsenic Biotransformation in Soils and its Relationship with Antibiotic Resistance
  XUE Ximei and ZHU Yongguan
  Published July 11, 2019 (17 pages)
  2019,56(4):763-772
  Abstract(149)  View PDF(347)   [HTML]

Reviews and Comments

Adcancement in Application of UAV Remote Sensing to Monitoring of Farmlands
  JI Jingchun, ZHAO Yuan, ZOU Xiaojuan, XUAN Kefan, WANG Weipeng, LIU Jianli and LI Xiaopeng
  Published July 11, 2019 (14 pages)
  2019,56(4):773-784
  Abstract(138)  View PDF(519)   [HTML]
Advancement in Researches on the Absorption, Translocation, Detoxification and Fractionation of Rare Earth Elements in Hyperaccumulators
  CHEN Yingyan, LIU Wenshen, YUAN Ming, GUO Meina, LIU Chang, Hermine Huot, TAO Yetao and QIU Rongliang
  Published July 11, 2019 (10 pages)
  2019,56(4):785-795
  Abstract(332)  View PDF(667)   [HTML]
Advancement in Research on Application of 13C NMR Techniques to Exploration of Chemical Structure of Soil Organic Matter
  LI Na,SHENG Ming,YOU Mengyang and HAN Xiaozeng
  Published July 11, 2019 (15 pages)
  2019,56(4):796-812
  Abstract(138)  View PDF(192)   [HTML]

Research Articles

Identification of Plinthitic Red Earth Layers in Red Soil Regions Typical of South China with Ground Penetrating Radar
  CAO Qi, SONG Xiaodong, YANG Shunhua, WU Huayong and ZHANG Ganlin
  Published July 11, 2019 (12 pages)
  2019,56(4):813-824
  Abstract(103)  View PDF(106)   [HTML]
Effect of Bedding Slope on Hydrodynamic Parameters in Typical Karst Valley
  GAN Fengling,HE Binghui and QIN Ziyang
  Published July 11, 2019 (14 pages)
  2019,56(4):825-837
  Abstract(79)  View PDF   [HTML]
Simulation and Hysteresis Effect of Soil Water Vapor Sorption Isotherm
  YIN Yingjie,CHEN Chong,YAN Chaorui,ZHU Sihang,LI Zizhong and SHANG Jianying
  Published July 11, 2019 (11 pages)
  2019,56(4):838-846
  Abstract(72)  View PDF(174)   [HTML]
Runoff and Sediment Yielding Characteristics of Slopes of Stacks of Gravels-Containing Aeolian Sandy Soil
  ZHAO Man,WANG Wenlong,GUO Mingming,KANG Hongliang,BAI Yun,WANG Wenxin,CHEN Zhuoxin and YANG Bo
  Published July 11, 2019 (14 pages)
  2019,56(4):847-859
  Abstract(152)  View PDF(274)   [HTML]
Spatial Analysis of the Effect of Soil-Testing-Based-Formulated- Fertilization of Wheat Based on Geographically Weighted Regression
  WU Zhenfu, ZhAO Yanfeng, CHENG Daoquan and CHEN Jie
  Published July 11, 2019 (13 pages)
  2019,56(4):860-872
  Abstract(76)  View PDF(80)   [HTML]
Influence of Triclosan and Triclocarban on Aerobic N Transformation and N2O Release in Paddy Soil
  CHEN Shuntao,ZHU Tongbin,CHEN Jianqiu,SHAN Jun and YAN Xiaoyuan
  Published July 11, 2019 (12 pages)
  2019,56(4):873-882
  Abstract(63)  View PDF(196)   [HTML]
Effects of Passivator on Cd Absorption and Accumulation and Yield of Rice as Affected by its Combination
  WEI Xiaoliao, MOU Li, FU Tianling, LI Xiangying, HE Tengbing, HE Ji and TENG Lang
  Published July 11, 2019 (20 pages)
  2019,56(4):883-894
  Abstract(90)  View PDF   [HTML]
Effect of Si-Ca-K-Mg Fertilizer Remedying Acid Paddy Soil in South China
  JI Jianhua,LI Xuhua,LIU Xiumei,HOU Hongqian,LIU Yiren,WANG Zijun,Lü Zhenzhen,LAN Xianjin,CHEN Jianqiu and HUANG Xiangguang
  Published July 11, 2019 (14 pages)
  2019,56(4):895-906
  Abstract(211)  View PDF(325)   [HTML]
Binary Non-structural Fertilizer Response Model and Its Validaiton via Field Experiment
  ZHANG Mingqing,LI Juan,ZHANG Zande,XU Wenjiang and YAO Jianzu
  Published July 11, 2019 (12 pages)
  2019,56(4):907-918
  Abstract(62)  View PDF(191)   [HTML]
Humus Composition of Topsoil in Quality Flue-cured Tobacco Producing Region in China
  WANG Chengdong,XU Yimin,MA Xinghua,LIU Gangliang,QU Xiaoling,LI Dongyang,ZENG Qingbin and WANG Shusheng
  Published July 11, 2019 (10 pages)
  2019,56(4):919-928
  Abstract(102)  View PDF(203)   [HTML]
Effect of Combined Application of Biochar and Straw on Organic Carbon Content in Purple Soil Aggregates
  WANG Fuhua, HUANG Rong, GAO Ming, WANG Zifang and TIAN Dong
  Published July 11, 2019 (11 pages)
  2019,56(4):929-939
  Abstract(106)  View PDF(323)   [HTML]
Effect of Combined Application of Nitrogen Fertilizer and Organic Manure on Soil Humus Composition in Greenhouse
  SUN Ying,HOU Wei,CHI Meijing,YU Na,FAN Qingfeng,ZOU Hongtao and ZHANG Yuling
  Published July 11, 2019 (11 pages)
  2019,56(4):940-952
  Abstract(186)  View PDF(233)   [HTML]
Rhizospheric Processes and High Substrate Concentration Stimulating Mineralization of Soil Organic P in Black Earth
  YU Xingchen,LIU Qian,LI Chunjie,ZHU Ping,LI Haigang and ZHANG Fusuo
  Published July 11, 2019 (12 pages)
  2019,56(4):953-963
  Abstract(87)  View PDF(180)   [HTML]
Effect of Straw-derived Biochar on Molecular Ecological Network between Bacterial and Fungal Communities in Rhizosphere Soil
  MA Bobo, HUANG Ruilin, ZHANG Na, SUN Bo and LIANG Yuting
  Published July 11, 2019 (9 pages)
  2019,56(4):964-974
  Abstract(104)  View PDF(117)   [HTML]
Microzone Distribution Characteristics of Soil Microbial Community with Peanut Cropping System, Monocropping or Rotation
  YAO Xiaodong, WANG Xingxiang, DING Changfeng, HAN Zhengmin and LI Xiaogang
  Published July 11, 2019 (18 pages)
  2019,56(4):975-985
  Abstract(107)  View PDF(432)   [HTML]
Effect of different mulching treatments on soil properties and bacterial diversity in pepper fields
  LIU Yuefei,WU Renmin,ZHANG Chuanjin,YAO Huakai and YANG Shangdong
  Published July 11, 2019 (14 pages)
  2019,56(4):986-993
  Abstract(115)  View PDF(559)   [HTML]

Research Notes

Determination of Soil Bulk Density withGamma Ray and Visible-near Infrared Spectroscopy
  WANG Xiaoqing, SUN Xiaolin and WANG Huili
  Published July 11, 2019 (13 pages)
  2019,56(4):994-1003
  Abstract(107)  View PDF(284)   [HTML]
Effects of Fertilization and Water Management on Abundance of Ammonia-oxidizing Microorganisms in Paddy Soils
  CAO Yanqiang, WANG Zhihui, MO Yongliang, WANG Mei and JIANG Xianjun
  Published July 11, 2019 (9 pages)
  2019,56(4):1004-1011
  Abstract(163)  View PDF(321)   [HTML]
Temporal and Spatial Variation of Soil Moisture and Salinity and Its Effect on Photosynthetic Production of Cotton in Coastal Saline-Alkali Land
  FENG Guoyi,ZHANG Qian,QI Hong,LEI Xiaopeng,WANG Shulin,WANG Yan,DU Haiying,LIANG Qinglong and LIN Yongzeng
  Published July 11, 2019 (17 pages)
  2019,56(4):1012-1022
  Abstract(78)  View PDF(74)   [HTML]